Art.1 Het evenement “Rowolmer Rondrit” staat open voor klassieke auto's met een bouwjaar t/m 1973. Op uitnodiging of na toestemming van de organisatie kunnen / worden ook andere bouwjaren toegelaten. Wij gaan uit van 2 personen per auto. Indien u met meer personen per auto wenst deel te nemen, dient u dat te melden bij de organisatie. De extra kosten bedragen €5 per persoon. Kinderen zijn gratis.

Art. 2 De organisatie behoudt zich het recht voor, om inschrijvingen zonder opgaaf van reden te weigeren.

Art. 3 De deelnemers rijden geheel voor eigen risico en moeten zelf voor voldoende verzekering zorgdragen. Ook is een lidmaatschap bij de wegenwacht o.i.d. wenselijk. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen, zowel vóór, tijdens als na het evenement, voor welke schade en/of letsel dan ook. De organisatie zet een bezemwagen in die er voor zorgt dat deelnemers weer terug gebracht worden naar Roderwolde.

Art. 4 De deelnemers dienen zich ten allen tijde te houden aan de plaatselijke verkeersregels.

Art. 5 De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun auto en rijgedrag.

Art. 6 De aanwijzingen van de officials dienen terstond te worden opgevolgd. 

Art. 7 Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 85 deelnemers. Na overmaking van uw inschrijfgeld op rekening NL48RABO0355801981 t.n.v. St. dorpshuis Roderwolde o.v.v. Rowolmer Rondrit en het kenteken van uw auto is uw inschrijving definitief. Inschrijving gaat op basis van binnenkomst aanmeldingen. Indien uw inschrijving volgt op het moment dat het maximum aantal deelnemers al bereikt is, zal uw geld teruggestort worden.

 

Deelname aan dit evenement geschied op eigen risico. De organisatie stelt zich derhalve niet aansprakelijk voor enigerlei schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade. Hetgeen inhoudt dat de deelnemer(s) deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening nemen. Bij het ondertekenen van dit formulier verklaart u het reglement te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn.

 

Datum:                                                           Handtekening:

U kunt het formulier uitprinten en ingevuld per email sturen naar rowolmerrondrit@hotmail.com of per post naar Rowolmer Rondrit p/a Ronald ter Steege, Hoofdstraat 30, 9315 PB Roderwolde. Ondervindt u problemen met opgeven: bel dan 0622550762.